ابزار زبان جامعه

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish Spanish (voseo)

Browse Rules: ۲۹۴ matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

توضیحات نمونه رده
کلمات مرکب اجاق کور فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب نا جوانمرد فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب گربه گون فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب پالان ساییده فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب ذو الجلال فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب بد سیرت فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب یکه شناس فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب فارغ الاکناف فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب نازک نی فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب باز خرید فاصلهٔ مجازی برای:
LanguageTool 5.9-SNAPSHOT (2022-08-13 20:33:03 +0000)