ابزار زبان جامعه

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish Spanish (voseo)

Browse Rules: ۲۹۴ matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

توضیحات نمونه رده
کلمات مرکب پری نژاد فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب نیک روز فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب باد نشسته فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب هنر پیشه فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب باب الحوائج فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب حاضر جواب فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب جامع الشرایط فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب نگون طشت فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب طبقه بندی فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب چرب زبان فاصلهٔ مجازی برای:
LanguageTool 5.9-SNAPSHOT (2022-08-13 20:33:03 +0000)