ابزار زبان جامعه

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish Spanish (voseo)

Browse Rules: ۲۹۴ matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

توضیحات نمونه رده
کلمات مرکب زبانه دار فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب تند خو فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب چابک سوار فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب خود سوز فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب معظم له فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب غیر قابل فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب پیش مرگ فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب رو سفید فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب بزن دررو فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب آمد نیامد فاصلهٔ مجازی برای:
LanguageTool 5.9-SNAPSHOT (2022-08-13 20:33:03 +0000)