ابزار زبان جامعه

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish Spanish (voseo)

Browse Rules: ۲۹۴ matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

توضیحات نمونه رده
نباید: عبارت‌های «سن» و «سالگی» در یک جمله بیایند از سن ۱۰ سالگی گرامر و جمله‌بندی
نباید: قیدهای پرسشی «آیا» و «چگونه» یا «چرا» در یک جمله بیایند آیا چگونه به کار تو رسیدگی کنم؟ گرامر و جمله‌بندی
اعراب تکراری بر روی یک حرف رسماًً تمیزکاری و حذف نشانه‌های اضافی
نشانه‌های اضافی بین اعداد ۱۹٬ تمیزکاری و حذف نشانه‌های اضافی
فاصلهٔ مجازی اضافی و‌ارد تمیزکاری و حذف نشانه‌های اضافی
فاصلهٔ مجازی اضافی ‌: تمیزکاری و حذف نشانه‌های اضافی
افعال گذشته استمراری می ایستادند فاصلهٔ مجازی برای:
افعال حال استمراری می ورزند فاصلهٔ مجازی برای:
پسوندهای صفت‌های تفضیلی «تر و ترین» سرشناس تر فاصلهٔ مجازی برای:
پسوند «ها» جمع واژه های فاصلهٔ مجازی برای:
LanguageTool 5.9-SNAPSHOT (2022-07-04 20:33:03 +0000)