ابزار زبان جامعه

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish Spanish (voseo)

Browse Rules: ۲۹۴ matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

توضیحات نمونه رده
کلمات مرکب سربه مهر فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب آتشین پنجه فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب اسفل السافلین فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب ابله گونه فاصلهٔ مجازی برای:
LanguageTool 5.9-SNAPSHOT (2022-07-04 20:33:03 +0000)