ابزار زبان جامعه

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish Spanish (voseo)

Browse Rules: ۲۹۴ matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

توضیحات نمونه رده
صفت‌های مرکب رنگ‌ها قرمز فام فاصلهٔ مجازی برای:
صفت‌های مرکب اعداد یک گانه فاصلهٔ مجازی برای:
نام‌های خانوادگی مرکب شاهرخ نژاد فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب خون آشام فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب تفریق گر فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب دائم الصوم فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب نام نویس فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب پای آور فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب انسان شناس فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب نقاره چی فاصلهٔ مجازی برای:
LanguageTool 5.9-SNAPSHOT (2022-07-05 20:33:02 +0000)