ابزار زبان جامعه

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish Spanish (voseo)

Browse Rules: ۲۹۴ matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

توضیحات نمونه رده
کلمات مرکب دو پایه فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب کاه دزد فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب روز افزون فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب طیف سنج فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب ابر آلود فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب تیز پا فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب ابو العجب فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب با پرستیژ فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب خوش رو فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب شکسته ناخن فاصلهٔ مجازی برای:
LanguageTool 5.9-SNAPSHOT (2022-07-04 20:33:03 +0000)