ابزار زبان جامعه

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish Spanish (voseo)

Browse Rules: ۲۹۴ matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

توضیحات نمونه رده
کلمات مرکب چادر نشین فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب همه کاره فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب پایین تر فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب می دانستم فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب گل چهره فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب ذوی القربی فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب سیاه مست فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب ذبیح الله فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب خنده رو فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب هیچ کاره فاصلهٔ مجازی برای:
LanguageTool 5.9-SNAPSHOT (2022-07-06 20:33:02 +0000)