ابزار زبان جامعه

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish Spanish (voseo)

Browse Rules: ۲۹۴ matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

توضیحات نمونه رده
کلمات مرکب تصویب نامه فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب شوخ طبع فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب هم اندیشی فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب چل کلید فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب بد انجام فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب زود پز فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب حق السکوت فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب آزرده دل فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب آسوده دل فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب ذی نفع فاصلهٔ مجازی برای:
LanguageTool 5.9-SNAPSHOT (2022-07-04 20:33:03 +0000)