ابزار زبان جامعه

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish Spanish (voseo)

Browse Rules: ۲۹۴ matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

توضیحات نمونه رده
کلمات مرکب فوق الذکر فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب سریع السیر فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب شهر بانو فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب تازه وارد فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب سنگ دانه فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب آشفته سامان فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب خوش یمن فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب بهره گیر فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب پاک نفس فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب حمله ور فاصلهٔ مجازی برای:
LanguageTool 5.9-SNAPSHOT (2022-07-04 20:33:03 +0000)