ابزار زبان جامعه

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish Spanish (voseo)

Browse Rules: ۲۹۴ matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

توضیحات نمونه رده
کلمات مرکب حرام زاده فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب خام طمع فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب شاد روان فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب دل ربا فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب سست زخم فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب رئیس الوزراء فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب سبک مغز فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب آتش بس فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب سگ دانی فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب لازم الوصول فاصلهٔ مجازی برای:
LanguageTool 5.9-SNAPSHOT (2022-07-04 20:33:03 +0000)