ابزار زبان جامعه

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish Spanish (voseo)

Browse Rules: ۲۹۴ matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

توضیحات نمونه رده
کلمات مرکب نیم ته فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب پایه گذار فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب مه شکن فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب بزرگ سال فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب ریش ریش فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب معلوم الحال فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب کهن سال فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب مهر انگیز فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب پر رو فاصلهٔ مجازی برای:
کلمات مرکب رقیق القلب فاصلهٔ مجازی برای:
LanguageTool 5.9-SNAPSHOT (2022-07-06 20:33:02 +0000)