ابزار زبان جامعه

<<بازگشت به فهرست قاعده‌ها

قاعدهٔ "جملهٔ بعدی هم با کلمه‌ای مشابه شروع شده‌است"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Description: جملهٔ بعدی هم با کلمه‌ای مشابه شروع شده‌است
Category: Style (ID: STYLE)
Incorrect sentences
that this rule can detect:
  • همچنین، خیابان تقریباً کاملاً مسکونی است. همچنین، به افتخار یک شاعر نامگذاری شده‌است.
    Correction suggestion: این خیابان
Correct sentences
for comparison:
  • همچنین، خیابان تقریباً مسکونی است. این خیابان به افتخار یک شاعر نامگذاری شده‌است.
Pattern: [قاعدهٔ جاوا] Sourcecode
Check the following text against just this rule:

ID: PERSIAN_WORD_REPEAT_BEGINNING_RULE
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-07-04 20:33:03 +0000)