ابزار زبان جامعه

<<بازگشت به فهرست قاعده‌ها

قاعدهٔ "تکرار کلمه (برای نمونه 'شد شد')"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Description: تکرار کلمه (برای نمونه 'شد شد')
Category: متفرقه (ID: MISC)
Incorrect sentences
that this rule can detect:
  • این کار برای برای تو بود.
    Correction suggestion: برای
Correct sentences
for comparison:
  • این کار برای تو بود.
Pattern: [قاعدهٔ جاوا] Sourcecode
Check the following text against just this rule:

ID: PERSIAN_WORD_REPEAT_RULE
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-07-04 20:33:03 +0000)