ابزار زبان جامعه

<<بازگشت به فهرست قاعده‌ها

قاعدهٔ "کلمات مرکب"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Description: کلمات مرکب
Message: آیا منظور شما «\1\2» است؟
Category: فاصلهٔ مجازی برای: (ID: CAT4)
Incorrect sentences
that this rule can detect:
  • خام طمع
    Correction suggestion: خام‌طمع
Correct sentences
for comparison:
  • خام‌طمع
Pattern: نمایش XML · نمایش ویرایشگر قاعده
Check the following text against just this rule:

ID: ZWNJ_Connection [49]
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-08-13 20:33:03 +0000)