ابزار زبان جامعه

<<بازگشت به فهرست قاعده‌ها

قاعدهٔ "کلمات مرکب"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Description: کلمات مرکب
Message: آیا منظور شما «\1\2» است؟
Category: فاصلهٔ مجازی برای: (ID: CAT4)
Incorrect sentences
that this rule can detect:
  • سبک مغز
    Correction suggestion: سبک‌مغز
Correct sentences
for comparison:
  • سبک‌مغز
Pattern: نمایش XML · نمایش ویرایشگر قاعده
Check the following text against just this rule:

ID: ZWNJ_Connection [54]
Version: 6.2-SNAPSHOT (2023-05-28 20:33:02 +0000)